សេវាកម្មបង់រំលស់ ខេខេ​ ហ្វាន់

ទូរស័ព្ទលេខៈ​ 023 212 559

គ្រឹះស្ថានឯកជន

HOT PRODUCT
Term Conditions

 

1. Live in Phnom Penh and nearby Phnom Penh area
2. Age 18 to 60 years old
3. Cambodian only
4. Term from 6 to 36 months
5. Income over 100$ per month
6. Minimum down payment 20%