សេវាកម្មបង់រំលស់ ខេខេ​ ហ្វាន់

ទូរស័ព្ទលេខៈ​ 023 212 559

គ្រឹះស្ថានឯកជន

សូមស្វាគមន៍ សេវាកម្មបង់រំលស់​ ខេខេ ហ្វាន់

   wishCEO2019 

 

         

 

           

 

       

     

         


Branch Office

 

Head Office (Phnom Penh)

Contact Person: 096 5102 777, 096 5110 777, 096 6014 777

Email: info@kkleasing.com

Address:#759,Monivong Blvd (93), Sangkat Beoung Trabek, KhanChamkamorn,Phnom Penh.

 

Kien Svay
Contact Person: Mr. Sorith (Branch Manager)
Mobile Number: 096 6023 777, 096 6036 777, 096 6009 777
Email: bm_011@kkeasing.com
Address: Nation Road I, Koki Village, Koki Commune, Kien Svay District, Kandal Province. 
 
Kom PongSpeu
Contact Person: Mr. Son Yut (Branch Manager)
Mobile Number: 096 873 7777, 096 5109 777
Email: saroeurn@kkleasing.com
Address: #3D, National Road 4, Angserey village, Chhbarmon commune, Rokathom district, Kompong Speu province. 
 
Peam Ro
Contact Person: Mr. Samnag (Branch Manager)
Mobile Number: 096 5112 777, 096 6073 777
Email: bm_015@kkleasing.com
Address: #13 , National Road 11, Ou Dom Village, Prek Ksay (kar) Commune, Peam Ro District, Prey Veng Province.
 
Kampong Cham
Contact Person: Mr. Choem Saroeurn (Branch Manager)
Mobile Number: 096 440 7777.  
Email: bm_016@kkleasing.com
Address: #22A , National Road 7(old),  Number 7th Village, Sangkat Kampong Cham , Kampong Cham City, Kampong Cham Province.