សេវាកម្មបង់រំលស់ ខេខេ​ ហ្វាន់

ទូរស័ព្ទលេខៈ​ 023 212 559

គ្រឹះស្ថានឯកជន

ការងារ
មុខដំណែង
ទីតាំង
ថ្ងៃផុតកំណត់
Marketing Officer
Phnom Penh
20-June-2018