កម្ចីឡាន
លក្ខខ័ណ្ឌ៖

 

១. រស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងស្ថិតក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់ ខេខេ ហ្វាន់
២. អាយុចាប់ពី ១៨​ឆ្នាំ ដល់អាយុចូលនិវត្តន៍​
៣. រយៈពេលបង់រំលស់ចាប់ពី ៩​ ខែ​ដល់​ ៣៦​ ខែ
៤. បា្រក់ចំនូលចាប់ពី ១០០ដុល្លា​ ឡើងទៅ
៥. ប្រាក់ដែលត្រូវបង់មុនចាប់ពី ២០ ភាគរយឡើងទៅ